PRAVILA NAGRADNE IGRE “Poletna nagradne igre”

Tukaj si lahko preberete pravila nagradne igre “Poletna nagradna igra”.

Splošni pogoji nagradne igre »Poletna nagradne igre«

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre: Poletna nagradna igra (v nadaljevanju nagradna igra) je Osem d.o.o., Čopova ulica 28, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov: https://kekec-pasteta.si/.

Nagradna igra traja od dne 4. 8. do vključno dne 4. 9. 2023 (do 12. ure). Žrebanje bo potekalo najkasneje 8. 9. 2023.

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo v času trajanja nagradne igre objavile besedilo, kot zahteva nagradna igra na spletnem mestu: https://kekec-pasteta.si/poletna-nagradna-igra/.

Vse kar morate storiti je, da označite eno od možnosti med navedenimi, izpolnite obrazec in nam tako poslati svojo izbiro.

Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnika. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Osem d.o.o., oziroma povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre: Poletne nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani https://kekec-pasteta.si/pravila-nagradne-igre/.

 1. Pravila nagradne igre

Nagradna igra poteka od dne 4. 8. do vključno dne 4. 9. 2023 (do 12. ure). Organizator bo ob začetku nagradne igre objavil navodila za sodelovanje na spletni strani https://kekec-pasteta.si/pravila-nagradne-igre/. Po zaključku nagradne igre bo organizator, najkasneje dne 8. 9. 2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bodo izžrebani nagrajenci nagradne igre.

 1. Nagrade in prevzem nagrade

Vsak sodelujoči se bo lahko s sodelovanjem v nagradni igri potegoval za bogate nagrade:

 • 8 x igralni set kart Kekec in paket Kekec paštet

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo najkasneje 8. 9. 2023 v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Čopova ulica 28, 9000 Murska Sobota.

Organizator bo najkasneje v roku 3 delovnih dni po opravljenem žrebanju, osebo, ki je izžrebana za nagrajenca, o tem obvestil na spletni strani https://kekec-pasteta.si/nagradna-igra/, kjer bo objavil obvestilo o nagrajencih ter jih kontaktiral preko elektronskega naslova.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku 7 dni ne bodo posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, če postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime, priimek, odgovor nagradne igre in elektronski naslov na spletnih mestih: https://kekec-pasteta.si/, https://www.instagram.com/kekec.slovenija/ in https://www.facebook.com/pastetakekec.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 1. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator obdeluje njegove posredovane osebne podatke: ime, priimek in e-naslov. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hrambo in obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev, na podlagi izrecne privolitve udeleženca tudi za namen, v katerega je udeleženec privolil. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi izrecne privolitve, se hranijo do preklica. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@kekec-pasteta.si.

Posameznik, ki je bil izžreban, dovoli organizatorju, da fotografije in/ali posnetke, o prejemu nagrade, ki jih je neposredno posredoval organizatorju preko elektronske pošte, v zasebna sporočila na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, ali je označil profile Kekec paštete v svoji objavi/ah na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, uporabi tudi na svojih profilih.

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.kekec-pasteta.si in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ctrl d.o.o., info@kekec-pasteta.si ali po pošti, na ctrl d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Kardeljeva cesta 98, 2000 Maribor.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša s temi splošnimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Kekec pašteta ali na Facebook in Instagram strani Kekec pašteta. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@kekec-pasteta.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Murska Sobota, 21. 8. 2023, Osem d.o.o.

* Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook.